Struja

1955. Struja, letrika, otvaranje 5. lipnja! Na Dočine, u dom na obid pozvane su sve kućne starješine. Dovedena struja na Naklice i u Tugare.

Od lojanice i šterike, preko garburače i petrolejke, do žarulje.

Već se 1947. počelo od mještana kupiti novac (za svaku žarulju – lampu 5.000 dinara i još 50 nadnica).

Najteže je bilo priniti pale (betonske stupe). Bili su šuplji, dugački oko 8 metara, kvadratnog oblika, stranica u dnu 35 cm, a na vrju oko 15 cm. Svakih 40-tak cm bili su probušeni, kroz koje rupe bi se protiralo željezo tako da je sa svake strane virilo 50-tak cm. To željezo služilo je za nošenje pala (stupa). Sa svake strane sta’ bi čovik, i tako po cilun dužini pala. Jedan pal nosilo je po 20-tak judi. Kad bi se pal usadija u pripremljenu rupu i ispravija, priko tih željeza penjalo se nanj.

Nakličani su u Lisičinu s Naklica pale nosili do Male okuči, ozdal su se nosili s Prika, a za one s desne (južne) strane potoka, do Velike okuči pa unda pomoću paranka pribacivali na drugu stranu.

Bilo je osoba koje žarulju (sijalicu) do tad’, nikad’ nisu vidili.

Kopanje po kućama za provući žicu od struje s užitkom se obavljalo. Kopali su se, i bušili zidovi, a unda bi se tudan stavija kabel, koji bi se poslin malteron zatvorija. Najprije se stavja olovni kabel (kulo kabel). Odma pozatin berman cjevi kroz koje bi se provukla ATG žica. Iza, plosnati crni, PPR kabel, i 1990-tih se ugrađuje PGP kabel.

Prvi radijo u selo je donija Miće Jurišić, a

prvu televiziju, Anđelko Vrkić (Đele).

Miće Jurišić prvi je u selo i avuto (Topolino) doveja.

I. polovica 1955. Trafostanica u Petrinan (zapadno od guvna). Transformator je uzdignut na pod, kojega nose 4 drvena stupa. Kasnije je prebačen nešto niže od Provoša, opet na drvenin stupima, sve dok nije 1970. sagrađena visoka betonska trafostanica, do ove drvene. Ispod (južnije) od visoke betonske 1990-tih sagrađena je niska betonska trafostanica. Tada, od stupa koji je južno od grablja na Komorjaku, vod struje je ukopan do trafostanice, te kroz cestu, također ukopan do iza Brdina – gdje do Tugara nastavlja na stupovima. Cijelom dužinom ukopan je 10-kilovoltni, a od trafostanice do Brdina još je ukopan niski napon 150 kvdrata i kabel za javnu rasvjetu.

Prebacivanjem nadzemnog voda struje u podzemni, izvađeni su betonski stupovi od Glavice preko Krča do iza Brdina, te mnogim parcelama zemlje omogućilo da budu građevinske.

30.6.1977. Poslijepodne silna nevera. Gromovi u stupove dalekovoda, uništili po selu žicu struje, popucale sijalice, oštećena mrtvačnica.

6.12.2011. Zamjena drvenih električnih stupova – betonskim.

Od trafostanice pa sve do pred-kraj Brdina (od raskršća na Brdinama pa prema Naklicama u ožujku 2011. postavljena su 3 rasvjetna drvena stupa) 90% drvenih stupova zamijenjeno je – betonskim (3 rasvjetna drvena na Brdinama su ostala).Scroll Up